Elena Yu. TRETYAKOVA – Dr. Sci. (Journalism), Assoc. Prof., Leading Researcher, Department for Complex Problems for Cultural Research, Southern Branch, Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage, Krasnodar, Russia, e-mail: drevo_rechi@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Tretyakova, E. Yu., Etnograficheskiy realizm: k probleme tvorcheskogo metoda (Na primere proizvedeniy Marko Vovchok) (Ethnographic Realism: to the Problem of the Creative Method (On the Example of Works by Marko Vovchok), Nasledie Vekov, 2015, no. 2, pp. 91–98. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/2015_2_Tretyakova.pdf . Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Spachil, O. V. and Tretyakova, Ye. Yu., Ironicheskie funktsii shekspirovskikh allyuziy v «Skuchnoy istorii» A. P. Chekhova (Ironical Functions of Shakespearian Allusions in ‘’A Boring Story’’ by Anton Chekhov), Nasledie Vekov, 2016, no. 2, pp. 70–83. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Spachil_Tretyakova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  3. Tretyakova, E. Yu. and Spachil, O. V., Mezhkul’turnye ustanovki «Ocherkov Kavkaza» E. L. Markova (Intercultural Attitudes of «Essays on the Caucasus» by Evgeny L. Markov), Nasledie Vekov, 2017, no. 7, pp. 51–55. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_1_Tretyakova_Spachil.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  4. Tretyakova, E. Yu., A. P. Chekhov – kubanskie stranitsy [Anton Chekhov: the Kuban Pages], Review of the book: Spachil’, O. V., A. P. Chekhov i Kuban ’[Anton Chekhov and Kuban], Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet, 2018, Nasledie vekov, 2018, no. 3, pp. 77–82. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/10/2018_3_Tretyakova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  5. Tretyakova, E. Yu. and Zamoreev, E. L., Usadʹba Zakhara Shcherbaka: tri aspekta proektirovaniya kommemorativnykh praktik [Zakhar Shcherbak Manor: Three Aspects of Commemorative Practice Design], Nasledie Vekov, 2018, no. 4, pp. 41–47. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/12/2018_4_Tretyakova_Zamoreev.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://heritage-magazine.com